GDPR och kakor

Som kund hos MittX aluminiumproffset AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt.
Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
MittX aluminiumproffset AB, org.nr. 556564-3383

Dataskyddsombud är: Håkan Persson

För ytterligare information om MittX aluminiumproffset AB:s hantering av personuppgifter, vänligen kontakta MittX aluminiumproffset AB eller dataskyddsombudet på 0651-214 62 alternativt info@mittx.se
Om du har synpunkter på hur MittX aluminiumproffset AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål och laglig grund

Hos MittX aluminiumproffset AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera förhållandet och för att MittX aluminiumproffset AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att MittX aluminiumproffset AB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund eller intressent. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid, exempelvis, en beställning som kunden gör hos MittX aluminiumproffset AB. Marknadsföring skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av MittX aluminiumproffset AB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta MittX aluminiumproffset AB.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till MittX aluminiumproffset AB, exempelvis distributionstjänster på det sätt och i den omfattning som krävs för att MittX aluminiumproffset AB ska kunna fullfölja sina förpliktelser gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

MittX aluminiumproffset AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer MittX aluminiumproffset AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter

När MittX aluminiumproffset AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

Begära ett utdrag över de personuppgifter MittX aluminiumproffset AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas
Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att MittX aluminiumproffset AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
När dataskyddsförordningen börjar tillämpas använda rätten till dataportabilitet
Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Säkerhet

MittX aluminiumproffset AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies

Genom att gå in på www.mittx.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.
En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.mittx.se som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

MittX aluminiumproffset AB använder cookies för att göra användandet av www.mittx.se lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.mittx.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.mittx.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även tredjepartscookies från andra företag, till exempel Google, för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.mittx.se sluta att fungera korrekt.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör MittX aluminiumproffset AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver MittX aluminiumproffset AB:s skriftliga godkännande.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

MittX aluminiumproffset AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.

Kontaktuppgifter

MittX aluminiumproffset AB
Stocksbovägen 11G
827 60 Färila
0651-214 62
info@mittx.se
org.nr. 556564-3383